• Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

    • PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
     OBOWIĄZUJĄCA W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU ŁADACH, UL. DŁUGA 49, Dawidy Bankowe

      

      

     PODSTAWA PRAWNA:

     • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe, Art. 102, ust.1 pkt 6. (Dz.U. z 2017 r. poz.59 ze zm.).
     • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r., poz.1260)
     • Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ładach, Bajkowe Przedszkole w Ładach,
      ul. Długa 49, 05-090 Dawidy Bankowe.

     CELE PROCEDURY

     Określenie szczegółowych obowiązków rodziców/ opiekunów prawnych i nauczycieli podczas przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców/ opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę  z Bajkowego Przedszkolu w Ładach (zwanym dalej Przedszkolem), zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo.

     ZAKRES PROCEDURY

     Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu wyjścia z rodzicami/ opiekunami prawnymi z domu do przedszkola do momentu odebrania dziecka z Bajkowego Przedszkola
     w Ładach, a więc przekazania go w ręce rodziców.

     OSOBY PODLEGAJĄCE PROCEDURZE

     Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice/opiekunowie prawni dziecka oraz nauczyciele i pracownicy Bajkowego Przedszkola w Ładach.

     SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDUR

     1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej Bajkowego Przedszkola w Ładach.

     2. Zapoznanie Rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu, każdego roku szkolnego.

     3. Udostępnienie dokumentu Dyrektorowi Zespołu Szkolno- Przedszkolnego.

     4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

      

     TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W PROCEDURZE

     1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej wicedyrektor placówki, dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego. Wnioskodawcą może być również Rada Rodziców.

     2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

     3. Zasady wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

      

      

      

      

      

     OPIS PROCEDURY

      

     I. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

     1. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione przyprowadzają i odbierają dziecko z przedszkola. Są oni odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola i z Przedszkola do domu.
     2. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający dziecko do Przedszkola obowiązani są rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej w  grupie łączonej. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/prawnych opiekunów przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub na terenie Przedszkola.
     3. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli.
     4. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez niego zabawki i inne przedmioty, czy nie stwarzają zagrożenia dla pozostałych dzieci.
     5. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać do Przedszkola dzieci zdrowe.
     6. W trosce o zdrowie innych dzieci, nauczyciel ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola lub zażądania zaświadczenia o aktualnym stanie zdrowia dziecka w wyniku podejrzeń o chorobie dziecka,
     7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
     8. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego zawiadomienia o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka oraz innych mogących przenosić się na pozostałe dzieci korzystające z przedszkola.
     9. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego zakończenie leczenia.
     10. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
     11. W przedszkolu nie mogą być stosowane żadne zabiegi medyczne z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno podawać żadnych leków.
     12. Niedopuszczalne jest wyposażenie przyprowadzanych do przedszkola dzieci
      w jakiekolwiek leki i zatajenie tego faktu przed nauczycielem.
     13. Rodzice zobowiązani są do wypisania z początkiem roku szkolnego oświadczenia
      o odbiorze dziecka z przedszkola oraz uaktualniania go w razie potrzeby.
     14. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik do niniejszej procedury: załącznik nr 1.
     15. Rodzice mogą także upoważnić określoną osobę dorosłą do jednorazowego odebrania dziecka z Przedszkola, jednakże takie upoważnienie powinno nastąpić w formie pisemnej.
     16. W wyjątkowych sytuacjach losowych, rodzic może również telefonicznie powiadomić pracowników przedszkola o zamiarze odebrania dziecka przez inną osobę, niż osoba upoważniona.
     17. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania osoby odbierającej dziecko, jeśli jej nie zna.
     18. Odbiór dziecka następuje w danej grupie lub w grupie łączonej (dyżurnej)
      w zależności od grafiku pracy nauczycieli.
     19. W momencie, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, fakt odebrania dziecka musi był zgłoszony nauczycielce mającej je pod opieką.
     20. Z chwilą oddania dziecka rodzicom (opiekunom prawnym) lub osobie upoważnionej - za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.
     21. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko
      z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy lub grupy łączonej.
     22. Osoby upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka powinny być pełnoletnie.
     23. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
     24. Rodzice są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów.
     25. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia  o jego chorobie.

     II. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

     1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00
     2. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka (sytuacje losowe) Rodzice są zobowiązani do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji i uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka.
     3. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel telefonicznie kontaktuje się z rodzicami. Jeśli jest to niemożliwe, nauczyciel powiadamia wicedyrektora, ten zaś w ostateczności informuje o tym fakcie Komisariat Policji w Raszynie przy Al. Krakowskiej 16, tel. (22) 720 01 07
     4. W przypadku braku możliwości powiadomienia wicedyrektora lub dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
     5. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców/opiekunów prawnych lub inną upoważnioną osobę lub policję, nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren Przedszkola, ani pozostawić dziecka pod opieką innej osoby.
     6. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza notatkę ze zdarzenia podpisaną przez świadków, która zostaje przekazana do wiadomości wicedyrektora, dyrektora Zespołu Szkolono- Przedszkolnego, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
     7. W przypadku uporczywego nieprzestrzegania postanowień, co do godzin odbioru dziecka z Przedszkola, dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków.

     POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU, GDY WYCHOWAWCA PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO Z PRZEDSZKOLA ODBIERA RODZIC (OPIEKUN PRAWNY) BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

      

     1. Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub gdy osoba ta zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel wzywa wówczas drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.
     2. Nauczycielka powiadamia wicedyrektora, który wydaje jej dyspozycje, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.
     3. Jeśli rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub gdy nieobecność rodziców się przedłuża (tj. po godzinach otwarcia przedszkola), dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką policji podjąć decyzję o dalszych krokach.
     4. Po rozeznaniu przez policję sytuacji domowej dziecka (sprawdzeniu, czy Rodzice przebywają w domu) wicedyrektor lub dyrektor może:

      

     1. podjąć decyzję, że wychowawca ma odprowadzić dziecko do domu (jeżeli są rodzice, to dziecko pozostaje pod  ich opieką ),
     2. gdy nie ma rodziców w domu, wspólnie z policją wicedyrektor lub dyrektor podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu w danej sytuacji (np. zabraniu dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli do tzw. placówki interwencyjnej)
     1. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań.
     2. W przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w punkcie tego postępowania zostaną podjęte następujące działania:
     • rozmowa wyjaśniająca wicedyrektora przedszkola z rodzicami dziecka;
     • wystosowanie listu do rodziców dziecka;
     • wystąpienie dyrektora z wnioskiem do policji, Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego
      o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola

      

     POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH LUB ŻYJĄCYCH W SEPARACJI

      

     1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
     2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
     3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru nauczyciel powiadamia wicedyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
     4. O sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp., nauczyciel lub wicedyrektor powiadamia policję.

      

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      

     1. Z  procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola, rodzice poprzez umieszczenie na stronie internetowej  i podczas zebrań grupowych.
     2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru.
     3. Procedura obowiązuje od dnia 4 września 2019 r. i została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 02.09.2019 r, zarządzeniem wicedyrektora Przedszkola.

      

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostają zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola.
     2. Procedura obowiązuje z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 4.09.2019 r.
   • Pliki do pobrania

  • Kontakty

   • Bajkowe Przedszkole
   • sekretariat@bajkowe.raszyn.pl
   • 22 353 98 90
   • Dawidy Bankowe, ul. Długa 49, 05-090 Raszyn Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych