• OGÓLNA KLAZULA INFORMACYJNA RODO

     Informacja ogólna
     Przywiązujemy w naszej placówce szczególną wagę do zapewnienia bezpiecznego przetwarzania
     powierzonych nam danych osobowych z najwyższym poszanowaniem prywatności.
     Jednocześnie zapewniamy ,że :
     - Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
     - Nie udostępniamy powierzonych nam danych osobowych podmiotom komercyjnym,
     - Przetwarzamy dane tylko w niezbędnym zakresie i dbamy o ich bezpieczeństwo
     Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
     2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
     sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE ( ogólne
     rozporządzenia o ochronie danych osobowych ) ( Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 ), informujemy
     Pani/Pana, że :

     Administrator Danych
     Administratorem danych jest :
     Szkoła Podstawowa im. Józefa Poniatowskiego w Ładach
     z siedzibą ul. Długa 44 Dawidy Bankowe 05-090 Raszyn,
     którego reprezentuje :
     Irena USZYŃSKA – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach

     Inspektor Ochrony Danych
     Wyznaczyliśmy w placówce Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować we
     wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie realizacji
     wszystkich przysługujących Ci praw wynikających z RODO.
     Nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych związanych z procesem organizacji
     pracy i funkcjonowaniem placówki obecnie pełni:
     Inspektor Ochrony Danych – Robert KOZŁOWSKI
     Można się z nim skontaktować poprzez :
     * e-mail: iod@cdkp.pl
     *GSM: 604-362-559
     *pisemnie na adres Administratora danych

     Celem przetwarzania danych jest :
     1. Przetwarzamy dane w związku z realizacją przez naszą placówkę zadań publicznych,
     wynikających wprost z przepisów prawa lub określonych zadaniami statutowymi, m.in.
     rekrutacja, realizacja zadań związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego.
     2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której osoba jest
     stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby, przed zawarciem umowy.
     3. Mogą również wystąpić przypadki przetwarzania danych, w których zostanie Pani/Pan
     poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych Pani/Pana i waszego dziecka w
     podanym konkretnym celu i zakresie.
     W każdym z przytoczonych obszarów przetwarzania danych zostanie przedstawiona Pani/Panu
     stosowna Klauzula Informacyjna zawierająca pełen zakres informacyjny w danej sprawie. jako
     spełnienie obowiązku nałożonego na Administratora danych wynikającego z wymogów art. 13
     RODO . Będziemy prosili Cię o zapoznanie z jej treścią i podpisanie stosownego poświadczenia tego
     faktu w celach dowodowych jakie musi gromadzić Administrator danych.
     Podstawa prawna przetwarzania:
     Przetwarzanie danych w naszej placówce odbywa się na podstawie poniższego prawa:
     1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm.
     2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe z późn. zm.
     3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu
     prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
     nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
     4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późn. zm.
     Okres przechowywania danych osobowych:
     Przechowywanie Pani/Pana danych osobowych, jak i dane Państwa dziecka będą przechowywane
     przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami
     archiwizacji określonymi przez ustawy szczegółowe lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
     zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie
     Akt. Dokładny okres przechowywania zostaje zawsze Pani/ Panu podany w klauzurze informacyjnej
     opracowanej przez Administratora dla danego celu. Okres przechowywania może zostać
     przedłużony poza czas podany dla danego celu, jeśli zachodzi ewentualność roszczenia z jakiegoś
     tytułu lub prawa należnego po stronie Administratora danych lub osoby, której dane były poddane
     przetwarzaniu.

     Prawa osób, których dane dotyczą:
     1. Zgodnie z wytycznymi RODO przysługuje Pani/Panu poniższe prawo do :
     ? Dostępu do treści danych osobowych,
     ? Sprostowania ( poprawiania ) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub
     niekompletne,
     ? Żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
     - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
     - dane osobowe nie sa już niezbędne do realizacji celów, do których były zbierane lub
     w inny sposób przetwarzane,
     ? Wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
     osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
     Pani/Pan, iż przetwarzane danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
     osobowych.
     2. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w sytuacji, gdy przesłanką do ich przetwarzania
     jest przepis prawa lub zawarcie między stronami umowy jest obowiązkowe, konsekwencją
     niepodania danych osobowych może być brak możliwości realizacji celów w jakich zbierane są
     dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy i tym samym odstąpienie
     Administratora danych od jej wykonania.
     3. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ( art.6. ust.1lit.a RODO lub
     art.9 ust.2. lit.a RODO ) PRZYSŁUGUJE Pani/panu prawo do :
     - Dobrowolnego podjęcia decyzji o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dla podanego
     celu przez Administratora danych,
     - Cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
     z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej
     cofnięciem.
     Podmioty przetwarzający dane :
     Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będą realizowały wyłącznie osoby posiadające
     upoważnienie Administratora danych lub podmioty uprawnione do przetwarzania w ramach ściśle
     określonych celów w oparciu o zawarte przez Administratora danych odrębne umowy powierzenia
     przetwarzania danych osobowych. Rejestr takich osób i podmiotów ( procesorów ) prowadzi
     Administrator w celach ewidencyjnych i kontroli organu nadzoru w zakresie ochrony danych
     osobowych.

     Odbiorcy danych :
     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
     danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
     Przekazywanie danych do państw trzecich / organizacji
     międzynarodowych :
     Administrator danych nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw
     trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadku zaistnienia celu, dla którego będzie
     zachodziła taka konieczność, Administrator podejmie wszelkie środki komunikacji by Panią/Pana
     poinformować stosowną klauzulą informacyjną i wystąpi o wyrażenie zgody, jeśli cel dla którego
     będą niezbędne Pani/Pana dane osobowe nie będzie ujęty w przepisach prawa.

 • Galeria zdjęć

   brak danych